Klient biznesowy

Doradzamy zarówno początkującym przedsiębiorcom jak i dużym podmiotom gospodarczym i ich organom. Rozwiązujemy problemy prawne, z którymi spotyka się zarówno mały jak i duży biznes. Oferujemy praktyczne porady umożliwiające realizację celów biznesowych, zawarcie transakcji, czy też rozstrzygnięcie sporu. Dążymy do zabezpieczenia interesów Klientów w możliwie największym stopniu.


Obszary praktyk

Ikona

Windykacja wierzytelności

Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego odzyskiwania wierzytelności. Oferujemy monitoring wierzytelności, czynności w zakresie wezwań do zapłaty, windykację zarówno w postępowaniu sądowym jak i egzekucyjnym.

 

Zapewniamy rzetelną analizę stanu tak faktycznego, jak i prawnego sprawy. W celu właściwego prowadzenia procesu windykacji, przedstawiamy naszym Klientom wszelkie możliwe rozwiązania z uwzględnieniem zarówno korzyści jak i ewentualnych ryzyk wynikających z poszczególnych rozwiązań. Wybieramy najłatwiejsze rozwiązania, zmierzające do najskuteczniejszego i najszybszego odzyskiwania wierzytelności naszych Klientów.

 

Ikona

Kontrakty handlowe

Na pierwszym miejscu stawiamy zabezpieczenie interesów naszych Klientów, także w obszarze kontraktów handlowych. Oferujemy wnikliwą analizę w aspekcie prawnym i faktycznym. W zakresie roszczeń wynikających z kontraktów – wybieramy optymalne staranne i wyczerpujące formułowanie zobowiązań. Reprezentujemy naszych Klientów w całym procesie powstawania umowy, w tym także na etapie negocjacji.

 

Doświadczenie zdobyte w zakresie opiniowania i negocjowania umów i to tak krajowych jak i międzynarodowych pozwala nam przewidzieć ewentualne ryzyka i zaproponować takie rozwiązania, które ryzyka te eliminują.

 

Ikona

Prawo budowlane

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw, których przedmiot stanowią roboty budowlane.

 

Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i inwestorów w procesach administracyjnych i sądowych we wszelkich aspektach dotyczących spraw budowlanych, w szczególności związanych z wypłatą wynagrodzenia, karami umownymi.

 

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane zarówno ze strony inwestorów, jak i wykonawców.

 

Ikona

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie upadłości przedsiębiorstw na wszystkich jej etapach, począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, poprzez etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i właściwego postępowania upadłościowego.

 

Przeprowadzamy analizy prawne i ekonomiczne w przedmiocie ustalenia istnienia przesłanek wdrożenia procedury upadłościowej. Opracowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzycieli i dłużników. Sporządzamy zgłoszenia wierzytelności. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

 

Ikona

Spory sądowe

Oferujemy profesjonalne wsparcie w szeroko rozumianych sporach sądowych. Dokonujemy wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i każdy spór sądowy poddajemy ocenie z punktu widzenia ryzyka jego prowadzenia. Przedstawiamy strategię prowadzenia danego postępowania, mając na względzie przede wszystkim możliwie najskuteczniejsze rozwiązania, także te niekonwencjonalne.

 

Ikona

Obsługa prawna spółek

Naszym Klientom oferujemy doradztwo korporacyjne oraz obsługę organów spółek. Dzięki doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych organizujemy w całości proces tworzenia spółki, w tym w zakresie właściwego ukształtowania umowy i statutu oraz zgłoszenia podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tworzymy także akty wewnętrzne spółki jak regulaminy działania organów, regulaminy wewnętrzne, uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki.

 

Kancelaria zajmuje się również przekształceniami, fuzjami, przejęciami i likwidacjami spółek prawa handlowego.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze spółek Skarbu Państwa, w tym na zasadach ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obsługujemy także fundacje i stowarzyszenia.