Klient indywidualny

Zakres świadczonych usług prawnych uzależniony jest od indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Każda z powierzonych nam spraw jest przez nas wnikliwie analizowana z dbałością o interes naszych Mandantów. Oferujemy zarówno doradztwo prawne, jak i reprezentację przed sądami i organami. Dążymy do zabezpieczenia interesów naszych Klientów w możliwie najwyższym stopniu.


Obszary praktyk

Ikona

Sprawy cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy wparcie przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenie, pożyczki, darowizny, umowy agencyjnej, umowy o roboty budowlane. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, a także negocjujemy w imieniu naszych Klientów warunki umowy, stawiając na pierwszy miejscu zabezpieczenie Ich interesów. Wybieramy staranne i wyczerpujące formułowanie zobowiązań.

 

Specjalizujemy się w prawie budowlanym. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i inwestorów w procesach administracyjnych i sądowych we wszelkich aspektach dotyczących spraw budowlanych, w szczególności związanych z wypłatą wynagrodzenia, karami umownymi. Świadczymy pomoc prawną w zakresie legalizacji samowoli budowlanej.

 

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie ochrony prawa własności i posiadania, zniesienia współwłasności, szeroko rozumianego zasiedzenia, służebności, eksmisji, postępowania wieczystoksięgowego, a także odzyskiwania wszelkiego rodzaju należności. Oferujemy monitoring wierzytelności, czynności w zakresie wezwań do zapłaty, windykację zarówno w postępowaniu sądowym jak i egzekucyjnym.

 

Zapewniamy rzetelną analizę stanu tak faktycznego, jak i prawnego sprawy. W celu właściwego prowadzenia procesu windykacji, przedstawiamy naszym Klientom wszelkie możliwe rozwiązania z uwzględnieniem zarówno korzyści jak i ewentualnych ryzyk wynikających z poszczególnych rozwiązań. Wybieramy najłatwiejsze rozwiązania, zmierzające do najskuteczniejszego i najszybszego odzyskiwania wierzytelności.

 

Udzielamy naszym Klientom porad w zakresie przysługujących Im uprawnień oraz informujemy jak mogą dochodzić swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców oraz zakupu wadliwego towaru. Oferujemy reprezentację w sporach ze sprzedawcami.

Ikona

Prawo rodzinne

Oferujemy Państwu pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku. Oferujemy wsparcie także na etapie negocjacji, zwłaszcza w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych.

 

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a także ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa. Oferujemy wsparcie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Ikona

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy oferujemy sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, a także kontraktów managerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Reprezentujemy naszych Klientów – zarówno pracodawców jak i pracowników – w postępowaniach sądowych. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, a także w zakresie wszelkich innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

Ikona

Prawo spadkowe

Świadczymy pomoc prawną także w zakresie prawa spadkowego. Oferujemy wsparcie w szczególności w zakresie postępowań w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwa o zachowek.

 

Przedstawiamy możliwe rozwiązania w zakresie rozrządzeń na wypadek śmierci, w szczególności w zakresie sporządzenia testamentu.

 

Posiadamy doświadczenie w sprawach w przedmiocie zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, niegodności dziedziczenia, nieważności testamentu, zrzeczenia się spadku.

Ikona

Odszkodowania

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowań za wszelkie wypadki, w szczególności osobowe, komunikacyjne i medyczne. Oferujemy reprezentację na każdym etapie sprawy – od zgłoszenia szkody, przez postepowanie likwidacyjne, aż po etap sądowy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, doskonale rozumiemy mechanizm działania ubezpieczycieli i niejednokrotnie zaniżania wysokości należnych Klientom odszkodowań. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania w możliwie najwyższej wysokości. Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, których fachowa wiedza pozwala na racjonalne oszacowanie wysokości roszczeń.

 

Oferujemy wsparcie w dochodzeniu zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej.

Ikona

Odszkodowania dla osób represjonowanych

Zapewniamy reprezentację w sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób represjonowanych oraz ich rodzin.

Ikona

Prawo administracyjne i ochrona środowiska

W zakresie prawa administracyjnego oferujemy pomoc prawną w obszarze doradztwa i reprezentacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Sporządzamy środki zaskarżenia od decyzji administracyjnych, a także innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania koncesji, licencji oraz zezwoleń administracyjnych.

 

Posiadamy doświadczenie w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Reprezentujemy naszych Klientów przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także przed sądami administracyjnymi.

Ikona

Szkody górnicze

Oferujemy wsparcie w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań od przedsiębiorców górniczych z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

 

Pomoc prawna w tym zakresie dotyczy zarówno postępowania ugodowego, a także ewentualnego postępowania sądowego. Pomagamy w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu powstałych szkód.

Ikona

Sprawy karne

Zdajemy sobie sprawę jak istotna w postępowaniu karnym jest obecność obrońcy, dlatego zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne na każdym jego etapie – zarówno w postepowaniu przygotowawczym, sądowym, jak i na etapie postępowania wykonawczego. Przygotowujemy linię obrony, doradzamy w zakresie gromadzenia dowodów. Zapewniamy swój udział we wszystkich czynności z udziałem naszego Klienta.

 

Zapewniamy pomoc prawną pokrzywdzonym. Sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarne akty oskarżenia.

 

Posiadamy doświadczenie w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, w tym wolności seksualnej i obyczajności, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu.

 

Oferujemy naszym Klientom wsparcie także w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniu dla nieletnich.

Ikona

Upadłość konsumencka

Zapewniamy kompleksowe wsparcie skierowane do osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w postępowaniu zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W szczególności zaś oferujemy doradztwo w zakresie przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przygotowanie wniosku o ogłoszenia upadłości, pomoc prawną na etapie postępowania upadłościowego.